ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN KYRTY KIDS TE EINDHOVEN

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de Gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Kyrty Kids;
Koper: de wederpartij van Gebruiker, een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen Gebruiker en Koper.

Artikel 2 Algemeen en Toepassing

1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Gebruiker.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen en tenzij Gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Koper geeft aan akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door bevestiging van de order op de website van Gebruiker of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van bestelling door Gebruiker via de website, per e-mail of per fax.

2. Het kan voorkomen dat een product nog als voorradig in de webwinkel aanwezig is als nog niet alle bestellingen verwerkt zijn en na de verwerking uitverkocht is. In dit geval zal Gebruiker hierover per email contact opnemen met Koper.

Artikel 5 Levering

1. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst vanaf het moment dat de betaling door Gebruiker ontvangen is, zal het pakket ter verzending op het postkantoor worden aangeboden, mits de goederen op voorraad zijn. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien een artikel binnen deze termijn of helemaal niet meer leverbaar is, zal Gebruiker Koper hierover zo snel mogelijk berichten.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor te late leveringen indien deze veroorzaakt zijn door de vervoerder, noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding in geval van schade of verlies tijdens dit vervoer.

3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van Koper nadat Gebruiker hem heeft verwittigd. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5. Indien Gebruiker gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien niet alle bestelde artikelen uit voorraad leverbaar zijn zal Gebruiker in overleg met Koper in gedeelten leveren, verzendkosten komen voor rekening van Koper, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken.

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. In geval van aangetoonde en aan Gebruiker verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden, zullen deze naar alle redelijkheid behandeld worden voor rekening van Gebruiker, dan wel zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering, mits artikelen niet gebruikt of gedragen zijn.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een artikel betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dit artikel wordt verstrekt.

4. Gebruiker verschaft Koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de artikelaansprakelijkheid, dan is Gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Koper uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan Koper is verkocht en geleverd.

9. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en of problemen die de nakoming van haar verplichting vermoeilijkt respectievelijk onmogelijk maakt, door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van gebruiker wordt gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

– tekortschieten- met name te late of geen levering door toeleveranciers en of transporteurs van Gebruiker;
– tekortkomingen op de markt aan benodigde materialen, arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim, machineschade, diefstal uit magazijn van Gebruiker of derden;
– overheidsmaatregelen (een buitenlandse overheid daaronder inbegrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden;
– natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situatie’s.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door Gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan Koper, dan staat Gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, Reclames en Retourzending

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven.

5 Na ontvangst van de goederen heeft Koper binnen 7 dagen, zonder opgaaf van redenen, het recht de overeenkomst te ontbinden en het artikel, mits ongeopend en ongebruikt, te retourneren. De retour verzendkosten komen daarbij voor rekening van Koper. Dit geldt uiteraard niet voor produkten de in artikel 6 genoemde zaken.

Artikel 10 Prijs en Prijsverhoging

1 De prijzen van de artikelen staan vermeld op de website van Gebruiker en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.

2 artikelen van Gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van plaatsing van de order door Koper. Eventuele prijsverhogingen tussen het moment van plaatsing en verzending van de order komen voor rekening van Gebruiker, tenzij:

– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Dan wel Gebruiker is gerechtigd een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen, door te voeren wanneer dan ook.

Artikel 11 Betaling

1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

A:Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Gebruiker wordt bijgeschreven.

B: Rembours: Koper betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder.

C: Contant: Leveringen die door Gebruiker afgeleverd worden, danwel door Koper opgehaald worden kunnen contant afgerekend worden.

2 Orders geplaatst door Koper zullen door Gebruiker opgeslagen worden tot de betaling ontvangen is. Indien Gebruiker 1 week na plaatsing van de order nog geen betaling van Koper ontvangen heeft, is Gebruiker gerechtigd de artikelen weer in de verkoop te zetten, danwel de overeenkomst met Koper te ontbinden, zonder dat Koper recht heeft op enige schadevergoeding.

3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. Koper vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien Koper aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Alle hieruit voortvloeiende schadeposten komen voor rekening van Koper.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Een kopie van deze voorwaarden kunt u bij ons opvragen.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

PRIVACY POLICY

Alle persoonsgegevens die u als klant op de site van Kyrty Kids invoert, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden openbaargemaakt. Indien het uitlenen aan derden nodig is om de order te kunnen behandelen zal hier vooraf schriftelijke toestemming voor gevraagd worden.

De informatie die u aan Kyrty Kids verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.